Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir?

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir?
Hemen Paylaş:

Vergi Mahremiyetine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5. maddesine göre aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar; 

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; 

2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar; 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. 

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, aynı kanunun “Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme” başlıklı mük. 242 nci maddesi çerçevesinde kurulacak şirketin ortak, yönetici ve çalışanları için de geçerli olacaktır. Vergi Mahremiyeti hükmünün istisnaları Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur.

Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır. (VUK/5) Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. (VUK/5) Bakanlığa verilen bu yetkiye istinaden; ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde açıklanmıştır. Açıklamada dikkate alınacak tutar ise yıl içerisinde açıklanan Vergi Usul Kanunu Genel tebliği çerçevesinde belirlenmiştir. (VUK/5) Kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler, (VUK/5) Bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik olarak verilecek bilgiler. (VUK/5)

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir. (VUK/5) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmaz.

Bu durumda, kendilerine bilgi verilenler, bu maddede yazılı yasaklara uymak zorunda olup, bu bilgilerin muhafazasını sağlamaya yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca verilecek bilgilerin kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (VUK/5) Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belli edilir. (VUK/5) Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Teminat uygulaması” başlıklı 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç 359 uncu maddede sayılan fiilleri işleyenlerin Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre duyurulması vergi mahremiyetinin ihlâli sayılmaz. Fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse, bunlar da duyurulur.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Mahremiyetinin İhlali” başlıklı 362 nci maddesine göre Vergi Usul Kanununda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılmaktadır.

Kaynak:Türmob-Tesmer

Hemen Paylaş: