Teferruğ Nedir?

Teferruğ Nedir?
Hemen Paylaş:

Teferruğ, haczedilen ancak satılamayan gayrimenkulün mülkiyetinin, sahibinin elinden alınarak kamu idaresine aktarılması anlamına gelir.

Haczedilen gayrimenkuller satış komisyonu tarafından açık artırma usulüne göre satılırlar. İlk artırmada tekliflerin gayrimenkulün satış komisyonunca belirlenen değerinin %75’ini aşması halinde, gayrimenkul alıcıya ihale edilir. İlk artırmada satışın gerçekleşmemesi halinde ilk artırma gününden itibaren yedinci gün aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılır. 

Artırmalarda gayrimenkule hiç talip çıkmadığı veya birinci ve ikinci artırmalarda istekli çıkmadığı ya da teklif edilen bedel rüçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder. 6183 sayılı Kanunun 98’inci maddesinde ikinci artırma tarihinden başlıyarak bir yıl içinde gayrimenkul en az bir kere daha satışa çıkarıldığı halde satılmasına imkân bulunmadığı takdirde gayrimenkul alacaklı amme idaresinin talebi üzerine ve satış komisyonu kararıyla amme idaresince teferruğ edilebileceği hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, teferruğ yoluyla iktisap için ikinci artırma tarihinden itibaren 1 yıl içinde en az bir kere daha ihaleyle satışa çıkarılmalıdır. Bu süre içinde de taşınmaz satılamazsa alacaklı tahsil dairesi teferruğu isteyebilir. Amme idaresi teferruğu istemek zorunda değildir. Ancak amme idaresi, amme alacağının tahsilinin imkânsız duruma düşmesini engellemek için teferruğu talep edilebilir. Teferruğa karar verme yetkisi satış komisyonuna aittir. 

Satış komisyonu Kanunda aranan koşulların gerçekleştiğini tespit ederse teferruğa karar verir. Komisyonun bu konuda takdir yetkisi yoktur. Kanun maddesinde teferruğ bedeli, gayrimenkulün biçilen rayiç değerinin % 50’si olarak belirlenmiştir. Teferruğ işlemi tamamlandıktan sonra takip ve teferruğ masrafları düşüldükten sonra artan bedel borca mahsup edilir. Teferruğ edilen gayrimenkul, teferruğ kararı tarihinden itibaren bir yıl müddetle satışa çıkarılamaz. 

Bu hükmün amacı gayrimenkulü geri almak isteyen borçluya bir süre vermektir. Borçlu satış komisyonunun teferruğ kararı tarihinden başlıyarak bir yıl içinde amme alacağının tamamını, gecikme zammı ile birlikte ödediği takdirde gayrimenkul kendisine geri verilir. Ferağ masrafı borçluya aittir. Öte yandan, teferruğ kararı verilmeden önce biçilen rayiç bedelin % 75 i veya fazlasıyla hariçten talip çıkarsa alacaklı amme idaresi teferruğdan vazgeçer.

Kaynakça:Tesmer

Hemen Paylaş: