Müsamaha Süreleri Nedir?

Müsamaha Süreleri Nedir?
Hemen Paylaş:

Vergi Usul Kanunu’nda vergi yükümlü ve sorumlularının yararına bazı müsamaha hükümleri yer almıştır. 

Kanun koyucu vergi ödevine ilişkin sürelere uyulmamasına rağmen, iyiniyetli mükelleflerin yararlanabileceği bir takım süreler kabul etmektedir. Bu tür süreler, pişmanlık ve ıslah ile cezalarda indirimde karşımıza çıkmaktadır. 

Anılan Kanunun 371’inci maddesine göre, belirli koşullar altında vergi suçu işleyen kişiler, bunu kendiliklerinden yetkili makamlara bildirdikleri takdirde haklarında vergi ziyaı cezası kesilmez. Bu pişmanlık hükmünden yararlanabilmek için maddede yer alan diğer koşullar yanında, hiç verilmemiş beyannamelerin haber verme tarihinden itibaren onbeş gün içinde verilmesi ve eksik ya da yanlış beyandan doğan vergi farkının haber verme tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi gerekmektedir. 

Aynı şekilde, VUK’un 376’ıncı maddesine göre, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerde, mükellef veya vergi sorumlusu tarh edilen vergi veya vergi farkını ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse, vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri indirilir. Bu müsamaha hükümlerinden yararlanmak için yasada öngörülen süreler içinde belirli işlemlerin yapılması gerekir; bu işlemler ödev niteliğindedir. 

Öte yandan bu sürelere uyulmadığı takdirde pişmanlık ve ceza indirimi hükümlerinden yararlanma hakkı düşer. Görüldüğü üzere müsamaha süreleri vergi ödevleri ile hak düşürücü süreler arasında yer almaktadır.

Kaynakça:Tesmer

Hemen Paylaş: