Mükellef Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Kaçakçılık Fiilleri Nedeni İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İçin Ceza İndirimi Hükümlerinden Faydalanabilir mi?

Mükellef Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Kaçakçılık Fiilleri Nedeni İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İçin Ceza İndirimi Hükümlerinden Faydalanabilir mi?
Hemen Paylaş:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme “ başlıklı 376. Maddesinde;

“İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse: 

1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, 

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı; İndirilir. 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.”

Hükümleri yer almakta olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleri nedeni ile kesilen vergi ziyaı cezasının bu maddenin kapsamı dışında kaldığına ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. 

Dolayısı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleri nedeni ile kesilen vergi ziyaı cezası için Vergi Usul Kanununun bahse konu 376. maddesi çerçevesinde ceza indirimi hükümlerinden faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Kaynakça: Türmob-Tesmer

Hemen Paylaş: