Vergi Usul Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım)

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım)

İzaha davet müessesesi Vergi Usul Kanununun 370. maddesinde düzenlenmiş bir uygulamadır.  Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda mükellefler nezdinde inceleme ve …

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım) Devamı »

Mükellef Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Kaçakçılık Fiilleri Nedeni İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İçin Ceza İndirimi Hükümlerinden Faydalanabilir mi?

Mükellef Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Kaçakçılık Fiilleri Nedeni İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İçin Ceza İndirimi Hükümlerinden Faydalanabilir mi?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme “ başlıklı 376. Maddesinde; “İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak …

Mükellef Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Kaçakçılık Fiilleri Nedeni İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İçin Ceza İndirimi Hükümlerinden Faydalanabilir mi? Devamı »

Müsamaha Süreleri Nedir?

Müsamaha Süreleri Nedir?

Vergi Usul Kanunu’nda vergi yükümlü ve sorumlularının yararına bazı müsamaha hükümleri yer almıştır.  Kanun koyucu vergi ödevine ilişkin sürelere uyulmamasına rağmen, iyiniyetli mükelleflerin yararlanabileceği bir takım süreler kabul etmektedir. Bu tür süreler, pişmanlık ve ıslah ile cezalarda indirimde karşımıza çıkmaktadır.  Anılan Kanunun 371’inci maddesine göre, belirli koşullar altında vergi suçu işleyen kişiler, bunu kendiliklerinden yetkili …

Müsamaha Süreleri Nedir? Devamı »

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle (ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar) bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir? Devamı »

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir? Devamı »

Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hakları

Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hakları

Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması sırasında karşılaştıkları özel durumlar ve işlemler ile ilgili olarak sahip oldukları haklardır.  213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan haklar genel olarak aşağıdaki gibidir.  1 – Vergi Mahremiyeti Hakkı (VUK/5) : Vergi ile ilgili gizlilik kavramı, vergi uygulamasında görev alan memurların görevlerini ifa ederlerken mükelleflerin şahısları, ailevi durumları, servetleri, faaliyetleri ve …

Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hakları Devamı »

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması

Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan …

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması Devamı »

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında İdari Çözüm yolları aşağıdaki gibidir.  1. Düzeltme Talebi (VUK/122)  2. Şikayet Yolu İle Müracaat (VUK/124)  3. İzaha Davet Uygulaması (VUK/370)  4. Pişmanlık (VUK/371)  5. Cezalarda İndirim (VUK/376)  6. Özelge Talebi (VUK 413)  7. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK Ek 11)  8. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK Ek 1)  1 – Düzeltme …

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları Devamı »

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir?

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir?

Vergi Mahremiyetine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5. maddesine göre aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü …

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir? Devamı »

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre bilinen adresler şunlardır: 1.Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri, 2.Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, 3.25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. (1) ve (2) …

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ Devamı »