6183 Sayılı Yasaya Göre Uyuşmazlık Konusu Olan Vergi Davaları

Teferruğ Nedir?

Teferruğ Nedir?

Teferruğ, haczedilen ancak satılamayan gayrimenkulün mülkiyetinin, sahibinin elinden alınarak kamu idaresine aktarılması anlamına gelir. Haczedilen gayrimenkuller satış komisyonu tarafından açık artırma usulüne göre satılırlar. İlk artırmada tekliflerin gayrimenkulün satış komisyonunca belirlenen değerinin %75’ini aşması halinde, gayrimenkul alıcıya ihale edilir. İlk artırmada satışın gerçekleşmemesi halinde ilk artırma gününden itibaren yedinci gün aynı yer ve saatte ikinci …

Teferruğ Nedir? Devamı »

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir?

6183 sayılı kanunda “yasaklar ve cezalar” ilgili kanunun 107 ila 115. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.  Düzenlenen Yasaklar 1 – Sırrın İfşası (6183-107)  2 – Artırmalara katılamayacak ve artırmalardan mal satın alamayacak olanlar (6183-108)  3 – Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar (6183-109)  4 – Alacaklı amme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunulamaz. …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir? Devamı »

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir?

6183 sayılı kanunda “yasaklar ve cezalar” ilgili kanunun 107 ila 115. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.  SUÇLAR VE CEZALAR  1 – Amme alacağının tahsiline engel olanlar (6183-110-27-28-29-30-31)  2 – Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar (6183-111)  3 – Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler (6183-112-61)  4 – Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler (6183-113-55)  5 – İstenecek …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir? Devamı »

Mükelleflerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Hakları

Mükelleflerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Hakları

Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması sırasında karşılaştıkları özel durumlar ve işlemler ile ilgili olarak sahip oldukları haklardır.  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan haklar genel olarak aşağıdaki gibidir. 1. İhtiyati Haciz Sebebine İtiraz Edebilme Hakkı (6183/15)  2. İhtiyati Tahakkuk Sebeplerine Ve Miktarına İtiraz Edebilme Hakkı (6183/20)  3. Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak …

Mükelleflerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Hakları Devamı »

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler

1) Teminat isteme (6183/9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.  2) Şahsi kefalet …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler Devamı »

Vergi Hukukunda Teselsül Kavramı Nedir?

Vergi Hukukunda Teselsül Kavramı Nedir?

Zincirleme borçluluk da diyebileceğimiz teselsül, birden fazla kişinin aynı bir borcun tamamının borçlusu olmasını ifade eder. Vergi hukukunda da teselsül, birden fazla. yükümlünün (mükellefin) aynı bir verginin tamamının borçlusu olması demektir. Vergihukukunda teselsül, kanun hükmü uyarınca doğar. Vergi hukukunda teselsül yalnızca yükümlülere (mükelleflere) özgü bir durum değildir. Mükellef (ya da mükellefler) ile birlikte sorumlu (ya …

Vergi Hukukunda Teselsül Kavramı Nedir? Devamı »

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Niyabeten Takip

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Niyabeten Takip

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK) 5 inci maddesi uyarınca, alacaklı amme idarelerinin alacaklarının takibinin, bu idarelerin mahalli tahsil daireleri tarafından yapılması esastır. Ancak, borçlunun veya mallarının başka mahallerde bulunması halinde, tahsil dairesi borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı nev’iden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırır. Alacaklı amme …

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Niyabeten Takip Devamı »

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz Varakası

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz Varakası

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz varakaları; tahsil dairesine, borçlunun malvarlığı üzerine borca yetecek miktarda ve paraya çevrilmek üzere haciz konulmasına izin veren, idarenin kesin, yürütülmesi gerekli ve tek yanlı işlemlerindendir. Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik …

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz Varakası Devamı »

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme alacağı , 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunun ( AATUHK ) birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanmıştır. Bu maddeler ise aşağıdaki gibidir. Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı …

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım ) Devamı »

Hangi alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez?

Hangi alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez?

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunun ( AATUHK ) birinci maddesinde bahsedildiği gibi,  devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında …

Hangi alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez? Devamı »