Vergi İhtilafları

Teferruğ Nedir?

Teferruğ Nedir?

Teferruğ, haczedilen ancak satılamayan gayrimenkulün mülkiyetinin, sahibinin elinden alınarak kamu idaresine aktarılması anlamına gelir. Haczedilen gayrimenkuller satış komisyonu tarafından açık artırma usulüne göre satılırlar. İlk artırmada tekliflerin gayrimenkulün satış komisyonunca belirlenen değerinin %75’ini aşması halinde, gayrimenkul alıcıya ihale edilir. İlk artırmada satışın gerçekleşmemesi halinde ilk artırma gününden itibaren yedinci gün aynı yer ve saatte ikinci …

Teferruğ Nedir? Devamı »

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım)

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım)

İzaha davet müessesesi Vergi Usul Kanununun 370. maddesinde düzenlenmiş bir uygulamadır.  Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda mükellefler nezdinde inceleme ve …

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım) Devamı »

Mükellef Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Kaçakçılık Fiilleri Nedeni İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İçin Ceza İndirimi Hükümlerinden Faydalanabilir mi?

Mükellef Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Kaçakçılık Fiilleri Nedeni İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İçin Ceza İndirimi Hükümlerinden Faydalanabilir mi?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme “ başlıklı 376. Maddesinde; “İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak …

Mükellef Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Kaçakçılık Fiilleri Nedeni İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İçin Ceza İndirimi Hükümlerinden Faydalanabilir mi? Devamı »

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir?

6183 sayılı kanunda “yasaklar ve cezalar” ilgili kanunun 107 ila 115. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.  Düzenlenen Yasaklar 1 – Sırrın İfşası (6183-107)  2 – Artırmalara katılamayacak ve artırmalardan mal satın alamayacak olanlar (6183-108)  3 – Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar (6183-109)  4 – Alacaklı amme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunulamaz. …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir? Devamı »

Müsamaha Süreleri Nedir?

Müsamaha Süreleri Nedir?

Vergi Usul Kanunu’nda vergi yükümlü ve sorumlularının yararına bazı müsamaha hükümleri yer almıştır.  Kanun koyucu vergi ödevine ilişkin sürelere uyulmamasına rağmen, iyiniyetli mükelleflerin yararlanabileceği bir takım süreler kabul etmektedir. Bu tür süreler, pişmanlık ve ıslah ile cezalarda indirimde karşımıza çıkmaktadır.  Anılan Kanunun 371’inci maddesine göre, belirli koşullar altında vergi suçu işleyen kişiler, bunu kendiliklerinden yetkili …

Müsamaha Süreleri Nedir? Devamı »

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir?

6183 sayılı kanunda “yasaklar ve cezalar” ilgili kanunun 107 ila 115. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.  SUÇLAR VE CEZALAR  1 – Amme alacağının tahsiline engel olanlar (6183-110-27-28-29-30-31)  2 – Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar (6183-111)  3 – Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler (6183-112-61)  4 – Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler (6183-113-55)  5 – İstenecek …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir? Devamı »

Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Çerçevesinde Tarhiyata Kimler Muhatap Tutulmaktadır?

Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Çerçevesinde Tarhiyata Kimler Muhatap Tutulmaktadır?

Tarhiyatın muhatabı Kurumlar vergisi,  • Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına,  • İktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına,  • Fonlarda fonun kurucusu adına,  • İş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak …

Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Çerçevesinde Tarhiyata Kimler Muhatap Tutulmaktadır? Devamı »

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle (ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar) bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir? Devamı »

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir? Devamı »

Mükelleflerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Hakları

Mükelleflerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Hakları

Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması sırasında karşılaştıkları özel durumlar ve işlemler ile ilgili olarak sahip oldukları haklardır.  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan haklar genel olarak aşağıdaki gibidir. 1. İhtiyati Haciz Sebebine İtiraz Edebilme Hakkı (6183/15)  2. İhtiyati Tahakkuk Sebeplerine Ve Miktarına İtiraz Edebilme Hakkı (6183/20)  3. Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak …

Mükelleflerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Hakları Devamı »