Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )
Hemen Paylaş:

Amme alacağı , 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunun ( AATUHK ) birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanmıştır.

Bu maddeler ise aşağıdaki gibidir.

Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunmaktadır.

Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.İkinci madde ise ,muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa ( 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan önce yürürlükte bulunan ve aynı konuyu düzenleyen eski bir yasadır) göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunmaktadır denemekte olup amme alacağı tanımlanmıştır olmaktadır.

Hangi alacakların 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemeyeceğini ise sizlere başka bir yazıda bahsetmiştik isterseniz yazımızı okuyabilirsiniz.

Amme borçlusunu açıklayacak olursak amme alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Kanununda bazı borçlular ( vergi mükellefleri , vergi sorumlusu , kefil , ve yabancı kişi ve kurumlar temsilcisi) ayrıca sayılmıştır.

Kanunda ayrıca alacaklı amme idaresi terimini de devleti, vilayet hususi idarelerini ve belediyeler olarak tanımlamıştır. Kanunun tahsil dairesi terimini ise , alacaklı amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini, memur veya memurları şeklinde tanımlanmıştır.

Yalnızca mal olarak geçen terim ise şu şekilde açıklanmıştır.Menkul, gayrimenkul “gemiler dahil” mallarla, her çeşit hak ve alacaklarıdır. Para cezaları terimi ise adli ve idari para cezaları şeklinde belirtilmiştir.

6183 Sayılı kanunun birinci maddesinde geçen Asli Amme Alacaklarını açıklayacak olursak, Vergi , Resim , Harç ,Ceza Tahkik ve Takiplerine Ait Muhakeme Masrafı, Vergi Cezası, Para Cezası , Muhtelif Kanunlara Göre Alınan her türlü Vergi , Resim ve Harç ve bunlara ait para cezaları, Ek Mali Yükümlülükler, Haksız Çıkma Zammı ,İnkar Tazminatı dır. Yine aynı kanunda sözü geçen Fer’i Amme Alacakları ise , Gecikme Faizi, Gecikme Zammı ,Tecil Faizi, Pişmanlık Zammıdır.

Amme Hizmetinin Tatbikinden Doğan Alacaklar ‘da yine aynı madde içerisinde belirtilmiştir.Bunlar ise devlet hastanelerinden alınan ücretler, su paraları, elektrik parası ve ticaret odalarına ödenen aidatlar olarak sayabiliriz.

Son olarak , amme alacaklarının zorla tahsili dolayısıyla yapılmak zorunda kalınması sonucu oluşan kanun takip masrafları gelmektedir.Bu masraflar ise, zor kullanma masrafı , ilan masrafı , haciz masrafları , muhafaza masraflarıdır.

6183 sayılı kanunu esas alarak sizlere Amme borçlusu ve amme alacaklısı ve bu alacakların neler olduğunu açıkladık.

Av.Recep Emre Ertaş

Hemen Paylaş: