6183 Sayılı Yasaya Göre Uyuşmazlık Konusu Olan Vergi Davaları

6183 Sayılı Yasaya Göre Uyuşmazlık Konusu Olan Vergi Davaları

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 Sayılı Kanun”), kamu alacaklarının tahsil ve takip usullerini, bir başka deyişle devletin yaptırım gücünü kullanarak kişilerin devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından kaynaklanan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları cebren tahsilini düzenlemek için kanun koyucu tarafından yürürlüğe konmuş ve ağır koşul, şart ve sonuçlar barındıran bir yasadır.

Vergi hukukunun kanunilik ilkesi gereğince, ancak kanunlar aracılığıyla mali yükümlülükler konulabilmektedir.

Aşağıda yer alan konu başlıkları 6183 sayılı yasaya göre uyuşmazlık konusu oluşturacak ana konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Haciz Emekli Maaşına Haciz Konulması

Menkul ve Gayrimenkul Mallara Haciz

İhtiyati Haciz

İhtiyati Tahakkuk

Ödeme Emri

Tahakkuk Zamanaşımı

Tahsil Zamanaşımı

Teminatın İstenilmesi veya Paraya Çevrilmesi

Vergi hukuku teknik/özellikli bir alan olduğundan, bu alanda uzman kişilerden destek alınması kısa sürede ve olumlu netice alınabilmesi açısından gereklidir. Bizimle irtibata geçebilirsiniz.