6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir?
Hemen Paylaş:

6183 sayılı kanunda “yasaklar ve cezalar” ilgili kanunun 107 ila 115. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. 

Düzenlenen Yasaklar

1 – Sırrın İfşası (6183-107) 

2 – Artırmalara katılamayacak ve artırmalardan mal satın alamayacak olanlar (6183-108) 

3 – Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar (6183-109) 

4 – Alacaklı amme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunulamaz. (6183-73) 

5 – Haczedilemeyecek mallar (6183-70) 

6 – Haciz yapılamayacak zamanlar (6183-78) 

1 – Sırrın İfşası (6183-107) 

6183 saylı kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır. Bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi verilen kuruluşlara, yapacakları tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz; bu kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

2 – Artırmalara katılamayacak ve artırmalardan mal satın alamayacak olanlar (6183-108) 

6183 saylı kanunun tatbikında vazifeli bulunan kimseler, bu kanun gereğince paraya çevrilecek malların artırmasına ne kendi adlarına, ne de diğer kimseler ad ve hesabına iştirak edemeyecekleri ve bu artırmalardan mal satınalamayacakları gibi, bu malları üçüncü şahıslar vasıtasiyle veya üçüncü şahıslara satınaldırıp onlardan beş sene müddetle teferruğ suretiyle dahi satınalamazlar. Bu memnuiyet, bunların eşlerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına da şamildir. Bu memnuiyet hilafına yapılan ihalelerin 99 uncu maddeye göre feshi istenebilir. Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

3 – Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar (6183-109) 

6183 saylı kanunun tatbikına satış komisyonu reis ve azasiyle, bilirkişiler ve yine bu kanunun tatbikı münasebetiyle kendilerine intikal edecek hadiselerin karara bağlanmasında itiraz komisyonları reis ve azası: 

1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine, 

2. Kan veya sıhri usul ve furuuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (bu derece dahil), sıhri hısımlıkta bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile üçüncü (bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına, 

3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere, ait işlerin takdir muamelelerine ve bu işler hakkında verilecek kararlara iştirak edemezler. 

4 – Alacaklı amme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunulamaz. (6183-73) 

Borçlu, alacaklı amme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunamaz. Haczi koyan tahsil dairesi buna aykırı hareketin cezayi mucip olduğunu borçluya ihtar eder. Haczedilmiş olan mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine istinaden hüsnüniyetle elde ettiği haklar mahfuzdur. Hüsnüniyet kaidelerine aykırı olarak hacizli mal üzerinde üçüncü şahsın elde ettiği hakların; alacaklının haczi ile o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette butlanına mahkemece hükmolunur. 

5 – Haczedilemeyecek mallar (6183-70) 

6183 sayılı kanunun 70. maddesinde sayılanlar haczedilemez.

6 – Haciz yapılamayacak zamanlar (6183-78) 

6183 sayılı kanunun 78. maddesi hükmü gereğince; güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz. Tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde yapılacak hasılat haczi ile borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı haller bu hükümden müstesnadır.

Kaynakça:Türmob-Tesmer

Hemen Paylaş: