6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir?
Hemen Paylaş:

6183 sayılı kanunda “yasaklar ve cezalar” ilgili kanunun 107 ila 115. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. 

SUÇLAR VE CEZALAR 

1 – Amme alacağının tahsiline engel olanlar (6183-110-27-28-29-30-31) 

2 – Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar (6183-111) 

3 – Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler (6183-112-61) 

4 – Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler (6183-113-55) 

5 – İstenecek bilgileri vermeyenler (6183-114) 

6 – Mal bildiriminde bulunmayanlar (6183-55) 

7 – Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları (6183-22/A) 

8 – Tasfiye memurlarının sorumluluğu (6183-33) 

9 – Ödeme emrine itiraz (6183-58) 

10 – İstihkak iddiaları (6183-66-67-68) 

11 – Menfi tespit davası (6183-79) 

12 – Menkul malları koruyacak olanların mecburiyet ve mesuliyetleri (6183-83) 

13 – Menkul mal satışlarında müşterinin malı almaktan vazgeçmesi (6183-86) 

14 – Gayrimenkul malların satışında ihale bedelinin ödenmemesi (6183-87)

1 – Amme alacağının tahsiline engel olanlar (6183-110-27-28-29-30-31) 

Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadiyle mallarından bir kısmını veya tamamını: 

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette, 

2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 6183 sayılı kanunun 27. maddesine göre; Amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarrufların hükümsüz olduğu belirtilmiş olup, bahse konu kanunun 28. maddesinde bağışlama sayılan haller, 29. maddesinde de hükümsüz sayılan diğer tasarruflar ayılmıştır. 

Yine bahse konu kanunun 30. maddesinde “Borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadiyle borçlu tarafından yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazımgelen kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür.” denilmektedir. 

31. maddede ise “27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerde sözü edilen tasarruf ve muamelelerden faydalananlar elde ettiklerini, elden çıkarmışlarsa takdir edilecek bedelini vermeye bu kanun hükümleri dairesinde vermeye mecburdurlar. Bunlar karşılık olarak verdikleri şeyden dolayı alacaklı amme idaresinden bir talepte bulunamazlar.” hükmü ile üçüncü şahısların hak ve yükümlülükleri belirtilmiştir. 

2 – Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar (6183-111)

6183 saylı kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

3 – Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler (6183-112-61)

6183 saylı kanuna göre usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her türlü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan artmaları 61 inci madde hükümleri gereğince zamanında bildirmemek suretiyle amme alacağının tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

4 – Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler (6183-113-55)

6183 saylı kanuna göre amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları 55 inci maddenin son fıkrası gereğince yapılan talebe rağmen bildirmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

5 – İstenecek bilgileri vermeyenler (6183-114)

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan amme borçluları bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde: 

1. En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini, 

2. Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetindedirler. Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmeyenler elli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

6 – Mal bildiriminde bulunmayanlar (6183-55)

6183 sayılı kanunun 55. maddesi çerçevesinde Amme alacağını vadesinde ödemeyen ve kendisine 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunanların 59. madde çerçevesine uygun mal bildiriminde bulunmaması durumunda 60. maddeye göre 15 günlük müddet içinde borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde de bulunmayan borçlu, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. 

7 – Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları (6183- 22/A)

Tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirilen ödeme ve işlemlerde bu zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.

8 – Tasfiye memurlarının sorumluluğu (6183-33)

Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, amme idarelerinin her türlü alacaklarını ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar veya bunlar üzerinde her hangi bir şekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk etmiş ve edecek amme alacaklarından tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler şahsan ve müteselsilen mesul olurlar. Bu mesuliyet yapılan tasarrufların ifade ettiği para miktarını geçemez. 

9 – Ödeme emrine itiraz (6183-58)

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir. 

10 – İstihkak iddiaları (6183-66-67-68)

66. maddeye göre borçlu elinde haczedilen veya 67. maddeye göre üçüncü sahıs elinde haczedilen mallara karşı 68. maddeye göre açılan İstihkak davası üzerine takibin tehirine karar verilir ve neticede dava reddolunursa, dava mevzuunu teşkil eden mahcuz malın değerinin % 10 u tutarında tazminat hükmolunur. 

11 – Menfi tespit davası (6183-79)

6183 sayılı kanunun 79. maddesi çerçevesinde “üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi”ne yönelik olarak üçüncü şahısların, haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde menfi tespit davası açması sonucunda davasında haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın % 10’u tutarında ayrıca inkâr tazminatına hükmedilir. 

12 – Menkul malları koruyacak olanların mecburiyet ve mesuliyetleri (6183-83)

Borçlular, zilyedler, güvenilir şahıslar, 82 nci madde gereğince kendilerine bırakılan malları, alacaklı amme idarelerince yapılacak ilk talep üzerine derhal ve kendilerine teslim edildiği zamanki durumları ile geri vermek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler, haklarında yapılacak ceza takibinden başka, bu malların kendilerine atfolunamayacak bir sebepten dolayı telef veya zayi olduğunu ispat edemedikleri takdirde, geri verilmeyen malların değerleri tutarınca borçlu sayılıp bu kanun hükümleri gereğince takip olunurlar. 

13 – Menkul mal satışlarında müşterinin malı almaktan vazgeçmesi (6183-86)

6183 sayılı kanunun 79. maddesi hükmü gereğince; müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz, veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve % 5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. 

14 – Gayrimenkul malların satışında ihale bedelinin ödenmemesi (6183-87)

6183 sayılı kanunun 79. maddesi hükmü gereğince; gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 ten hesap olunur. Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir.

Kaynakça:Tesmer

Hemen Paylaş: