6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz Varakası

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz Varakası
Hemen Paylaş:

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz varakaları; tahsil dairesine, borçlunun malvarlığı üzerine borca yetecek miktarda ve paraya çevrilmek üzere haciz konulmasına izin veren, idarenin kesin, yürütülmesi gerekli ve tek yanlı işlemlerindendir.


Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır.

Amme borçlularının, mal varlığına dahil olan menkul veya gayrimenkul malları ile hak ve alacaklarına haciz tatbik edilebilmesi için hacze yetki veren haciz varakasının düzenlenerek onaylanması gerekmektedir.

Amme borçlusu tarafından gerek mal bildiriminde gösterilen mallar gerekse mevzuatta yer verilengerekçeler nedeniyle gösterilen teminatlar ile tahsil dairesi tarafından tespit edilen mallar haciz varakalarına istinaden haczedilir.

Kaynak:Türmob-Tesmer

Hemen Paylaş: