2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar
Hemen Paylaş:

Mahkemelerce verilen kararlar sonrasında Başvuru Yolları aşağıdaki gibidir. 

1. Yürütmenin durdurulmasına itiraz (2577/27-7) 

2. Kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteme (2577/29) 

3. Yanlışlıkların düzeltilmesi (2577/30) 

4. Bölge idare mahkemesi’ne istinaf başvurusu (2577/45) 

5. Danıştay’a temyiz başvurusu (2577/46) 

6. Kanun yararına temyiz (2577/51) 

7. Yargılamanın yenilenmesi (2577/53) 

1 – Yürütmenin durdurulmasına itiraz (2577/27-7) Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdarî veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

2 – Kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteme (2577/29) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir. Kararı vermiş olan daire veya mahkeme işi inceler ve gerek görürse dilekçenin bir örneğini, belirleyeceği süre içinde cevap vermek üzere, karşı tarafa tebliğ eder, cevap iki nüsha olarak verilir. Bunlardan biri, açıklama veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa gönderilir. Görevli daire veya mahkemenin bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur. Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

3 – Yanlışlıkların düzeltilmesini isteme (2577/30) İki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme ilamın altına yazılır. 

4 – Bölge idare mahkemesi’ne istinaf başvurusu (2577/45) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu ilgili yıl için belirlenen tutarı geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz. 

5 – Danıştay’a temyiz başvurusu (2577/46) Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir.Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir. 

6 – Kanun Yararına Temyiz (2577/51) İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. 

7 – Yargılamanın Yenilenmesi (2577/53) Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında 2577 sayılı kanunun 53. maddesinde sayılan sebeplerin bulunması dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir. 

Kaynakça:Türmob-Tesmer

Hemen Paylaş: